Rólunk

Szívügyünk az oktatás!

1988. november 26.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ)  a rendszerváltás során, második független szakszervezetként alakult 1988 novemberében. Azóta azon dolgozik, hogy erős és egységes szakszervezetként képviselje az oktatásban dolgozók érdekeit és jogait. A PDSZ nem csupán egy szervezet, hanem egy összetartó közösség, amelyben minden pedagógus számít.

A PDSZ alapvető értékei közé tartozik a demokrácia, az igazságosság, a szolidaritás és a pedagógusok méltó megbecsülése. Célunk a minőségi oktatás biztosítása, valamint a pedagógusok munkakörülményeinek és jogainak védelme. Hiszünk abban, hogy csak egy erős szakszervezet képes hatékonyan képviselni tagjai érdekeit és aktívan részt venni az oktatásügyi döntéshozatalban.

A PDSZ tagságával nem csak jogi támogatást és érdekérvényesítést nyújtunk, hanem egy olyan közösséget is, ahol tapasztalatokat oszthatsz meg, szakmailag fejlődhetsz, és részt vehetsz az oktatásügy alakításában.

Csatlakozz hozzánk, és legyél részese egy erőteljes közösségnek, ahol minden tag számít. Veled erősebbek vagyunk, és együtt alakítjuk a jövőt az oktatásért és a pedagógusokért!

PDSZ Alapítólevél

„Olyan szakszervezetet akarunk, amely küzd a közoktatás reformjáért, az iskolák autonómiájáért. Feladatunknak tartjuk a helyi kezdeményezések támogatását és nyilvánosságra segítését, valamint az oktatási rendszer korszerűsítését.”

Hogyan emlékeznek tagjaink a PDSZ indulására?

A PDSZ 30 éves jubileuma

A PDSZ 30 éves jubileuma alkalmából visszatekintő kisfilmet készítettünk a legfontosabb események bemutatásával.

Visszaemlékeznek: Komjáthy Anna, Nagy Erzsébet, Ravasz Ágnes, Szűcs Tamás

Nagy Erzsébet

A PDSZ egyik ikonikus és meghatározó alakja. Szinte a megalakulásától kezdve aktív tagja a szakszervezetnek. Teherbírása, elszántsága, az oktatásért, a pedagógusokért és a diákokért való töretlen munkálkodása példaértékű mindannyiunk számára. Született demokrata. Az alábbi rövid videóban az ő visszaemlékezést tekinthetjük meg.

Milyen oktatási környezetben működünk ma?

Az oktatásügyben számos problámával találkozunk, beleértve a túlterheltséget, az elavult infrastruktúrát, az elégtelen támogatást, a munkaerőhiányt, az ágazat teljes leépülését. A pedagógusok gyakran találják magukat olyan helyzetekben, ahol a jogi és munkaügyi problémáik kezelése komoly kihívásokat jelent. Az egyéni és kollektív érdekképviselet hiánya pedig további problémát jelent a számukra.

Miért küzdünk?

A PDSZ számos fontos feladatot lát el az oktatásban dolgozók érdekképviseletében. A szakszervezet aktívan képviseli az ágazat munkavállalóit az oktatásügy irányítóival folytatott tárgyalásai során, érdekérvényesítő szerepe révén hozzájárul a pedagógusok jogainak és munkakörülményeinek javításához. A PDSZ emellett szakmai fejlődési lehetőségeket biztosít tagjainak, és egy erős közösséget teremt, ahol a pedagógusok tapasztalatokat oszthatnak meg és együttműködhetnek.

Miért legyél te is PDSZ tag?

A PDSZ tagság számos előnnyel jár a pedagógusok számára. A szakszervezet jogi védelmet nyújt az esetleges munkajogi problémák esetén, és aktívan részt vesz a bérfelzárkóztatási és munkakörülmények javítását célzó tárgyalásokban. A PDSZ tagságukkal a pedagógusok erős közösség részesei lesznek, és részt vehetnek az oktatásügyi döntéshozatalban, befolyásolva a szakmai és jogi irányelveket.

Szervezeti felépítés

Az ábrán nem véletlenül helyezkednek el legfelül a PDSZ-tagok. A PDSZ belső szervezeti felépítése alulról építkező. Így a legnagyobb hatalom a PDSZ-tagok kezében van. Demokratikus értékrendet tükröz az is, hogy a PDSZ polgári törvénykönyv szerinti vezető testülete az országos választmány, amelyben a választmány elnöke pusztán a testület képviseletét látja el. Az elnöki poszt tehát mindössze adminisztratív tisztség: egyetlen célt szolgál, azt, hogy önálló képviseleti joggal tudjon eljárni hivatalos ügyekben az erre megválasztott személy, de csakis az OV felhatalmazásával.

A szakszervezet tagja lehet az a természetes személy, aki elfogadja a PDSZ alapszabályát és annak rendelkezéseit, a szakszervezet célkitűzéseivel egyetért és a célok megvalósítása érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni, valamint belépési nyilatkozatának elfogadását követően
szakszervezeti tagdíját az Alapszabály szerint fizeti.

Pártoló tag lehet minden olyan, a PDSZ-szel szimpatizáló természetes személy, aki nem rendelkezik a rendes tagsághoz szükséges feltétellel (ld. preambulum), elfogadja a PDSZ Alapszabályát, és befizeti legalább a tárgyévre meghatározott minimálbér 3%-ával megegyező összeget. Pártoló tag vezető tisztségviselővé nem választható, és a szervezet testületeinek ülésein részt vehet, amennyiben előre jelzi részvételi szándékát, szavazati joggal nem rendelkezik. 

A szakszervezet legalább három, azonos munkáltatónál vagy azonos intézményben vagy azonos telephelyen vagy azonos feladatellátási helyen (továbbiakban: munkáltató) dolgozó tagja csoportot alakíthat.

Intézményközi csoportot alakíthat minden olyan azonos fenntartói körben, vagy azonos régióban dolgozó legalább 3 tag, akinek munkáltatójánál nincsen csoport.

Csoportot alakíthat továbbá legalább 3 olyan tag, aki nyugdíjas vagy nem tartozik munkáltatóhoz.

A csoportok a PDSZ céljával és annak megvalósításával összefüggő kérdésekben önálló döntéshozó, érdekvédő, érdekegyeztető és érdekképviseleti joggal rendelkeznek. A PDSZ Alapszabályával összhangban önállóan alakítják ki és szabályozzák működési rendjüket, választanak szakszervezeti
képviselőket, alakítanak testületeket és döntenek a választott szakszervezeti képviselőik visszahívásáról. A csoport önálló érdekvédelme és érdekképviselete elsősorban az adott csoport tagjaira vonatkozik.

A csoport megalakulásakor egy szakszervezeti képviselőt választ. A képviselő az alakuló nyilatkozat átadásával jelenti be a munkáltatónak a csoport megalakulását. Az alakuló nyilatkozat tartalmazza a megalakulás időpontját, a munkáltató nevét és a csoportképviselő nevét, a csoport létszámát. A csoport képviselője szakszervezeti tisztségviselőnek minősül.

A csoportnak jogában áll csoportképviselő-helyettest is választani. Az OV döntése alapján illetheti meg a munkajogi védelem a csoportképviselő-helyettest.

Legalább két csoport feladataik ellátására, képviseletre, jogaik érvényesítésére területi, fenntartói vagy munkáltatói szinten helyi szervezetet hozhat létre. A helyi szervezetek választmányokat hozhatnak létre, melyek a szervezetek döntéshozó testületei, valamint annak működtetéséért felelősek.

A választmány területi vagy munkáltatói szinten segíti a PDSZ önkormányzati, intézményi, munkáltatói és az oktató-nevelői munkával összefüggő egyéb szakmai szintű képviseletét.

Helyi szinten a PDSZ nevében akciókat, sztrájkot szervezhet, illetve gondoskodik a szakszervezeti tagság tájékoztatásáról.

A három nagyrégió a területi választmányokat, és a régióhoz tartozó csoportokat foglalja magába. A nagyrégiókhoz tartozó irodák, információs pontok a régióba tartozó tagoknak adnak munkajogi, érdekvédelmi segítséget. A régión belül fórumokat, képzéseket szervezünk.

Regionális hatáskörű szervezeti egységek:

PDSZ Nyugat-Magyarországi Szervezete

PDSZ Közép-Magyarországi Szervezete

PDSZ Kelet-Magyarországi Szervezete

A PDSZ legfőbb döntéshozó szerve a Kongresszus, amely küldöttgyűlés formájában működik és évente legalább egy alkalommal ülésezik. A régiók csoportjai, intézményközi csoportjai delegálhatnak küldötteket és hozhatnak döntést a kongresszusi küldötteket megválasztó regionális küldöttválasztó küldöttgyűlésbe.

Az Országos Választmány (továbbiakban: OV) a PDSZ vezető tisztségviselőinek testülete, mely egyszerre lát el képviseleti és az ügyrendjében meghatározott módon ügyintézői feladatokat. Létszáma legalább 9, legfeljebb 15 fő.

A PDSZ-t önálló képviseleti joggal az OV elnöke és helyettese képviseli. Az OV-elnök akadályoztatása esetén az elnök helyettese jogosult eljárni.

Az OV tagjául a regionális küldöttgyűlések jelölnek, közülük később a Kongresszus választja meg a vezető tisztségviselőket. A PDSZ vezető tisztségviselőjének jelölhető és választható minden PDSZ-tag, aki legalább 1 éve tagja a PDSZ-nek és írásban nyilatkozik a jelölés elfogadásáról. Az OV tagjait a Kongresszus választja meg 4 évre, s tagjai a szakszervezet vezető tisztségviselői.

A Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FB) figyelemmel kíséri a PDSZ jogszabály és alapszabály szerinti működését, valamint ellenőrzi a szakszervezet gazdálkodását. Ellenőrzési jogköre tagokra és testületekre egyaránt kiterjed.

Az FB tagjául a regionális küldöttgyűlések jelölnek, közülük később a Kongresszus választja meg a vezető tisztségviselőket. A PDSZ vezető tisztségviselőjének jelölhető és választható minden PDSZ-tag, aki legalább 1 éve tagja a PDSZ-nek és írásban nyilatkozik a jelölés elfogadásáról. A PDSZ FB tagjának jelölhető minden olyan személy, aki írásban nyilatkozik a jelölés elfogadásáról és a PDSZ tagja, vagy rendelkezik olyan szakmai végzettséggel és ismerettel, amellyel a testület munkáját hatékonyan tudja segíteni.

A munkavállalói jogok érvényesítésére, a hatékony érdekvédelemre, az információk szolgáltatására, közös feladatok megoldására legalább 3 tag kezdeményezése alapján munkáltatói, fenntartói, önkormányzati, megyei, regionális, kerületi és egyéb szakmai vagy egy adott feladattal összefüggően működő munkacsoportok, ill. egy konkrét feladat megoldására ideiglenes bizottságok alakíthatóak. Az országos szintű feladatokra vállalkozó PDSZ-tagok országos munkacsoportokat hoznak létre, mely esetében kötelesek arról a z Országos Választmánnyal felvenni a kapcsolatot, a jóváhagyásukat kérni, mivel a PDSZ napi szintű működtetéséért ők felelnek, így ez az ő hatáskörükbe tartozik.

Működő országos munkacsoportok:

Hálózatépítési munkacsoport

Stratégiai munkacsoport

Szervezetépítési munkacsoport

Az azonos intézménytípushoz tartozás, illetve az azonos munkavállalói vagy egyéb rétegérdekek alapján szekció hozható létre. A szekció által delegált képviselő az OV ülésein az általa képviselt területekre vonatkozó határozatok megvitatásakor javaslattételi és tanácskozási joggal részt vehet. A szekciók koordinátorai jogosultak javaslatot tenni az OV napirendjére, amennyiben a javasolt napirendi pont a saját rétegérdekeikhez kapcsolódik.

Működő szekciók:

Közoktatási szekció

Szakképzési szekció

PDSZ Országos Választmánya

Csermák Tibor

OV tag

Guba János

OV tag

Kármán Pál

OV tag

Miklósiné Nagy Ágota

OV tag

Nagy Anita

OV tag

Nagy Erzsébet

OV elnök

Pál Alexandra

OV tag

Rabcsánszki József

OV tag

Ravasz Ágnes

OV elnökhelyettes

Révész Barnabás

OV tag

Tarnai Katalin

OV tag

Vályogosné Váradi Zsuzsanna

OV tag

PDSZ Felügyelő Bizottsága

Balogh Andrej

FB tag

Bebesi Csaba

FB tag

Kovács Attila

FB elnök

Pámer Éva

FB tag

Szekciók

Közoktatási szekció

A közoktatásban dolgozók érdekképviseleti csoportja

Koordinátor: Nagy Erzsébet

Elérhetőség: [email protected]

Szakképzési szekció

A szakképzésben dolgozók érdekképviseleti csoportja

Koordinátor: Mészáros Imre

Elérhetőség: [email protected]

Országos munkacsoportok

Hálózatépítési munkacsoport

Stratégiai munkacsoport

Szervezetépítési munkacsoport

Ne dolgozz ingyen!

A PDSZ kampányblogjaként indult a sztrájkfolyamatok megtámogatására, ugyanakkor mára már egyértelműen a közoktatásban és a szakképzésben dolgozók számára készített jogi tájékoztatást nyújtó oldallá nőtte ki magát.

Oktatással a Demokráciáért Alapítvány

A PDSZ alapítványa, melynek célja a demokratikus szakszervezeti mozgalom támogatása, a dolgozói képviselet erősítése, az oktatáspolitikai kérdések széles körben való megismertetése, valamint kiadványok megjelentetése, illetve rendezvények, képzések szervezése, támogatása. Figyelmet fordít továbbá az oktatásban dolgozók segélyezésére, rekreációjára. Sztrájkalapot gyűjt, s a sztrájkolókat ily módon támogatja.

Médiafelületeink

Facebook

Ne dolgozz ingyen

Youtube

Naptár

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Legyél te is naprakész, értesülj híreinkről elsőként!

Az Alapítvány adószáma: 19297921-1-42