Adatvédelmi tájékoztató

                               – AKTUALIZÁLÁS FOLYAMATBAN –

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A jelen dokumentum az Adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása, mely az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok alapján jött létre.

I. ADATKEZELŐ

Név: Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
Rövidített név: PDSZ
Székhely: 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 20.
Bírósági nyilvántartási szám: 01-02-0000355
Adószám: 19010825-1-42
Telefon/fax: +36/1-2663464
Képviselő neve: Szűcs Tamás elnök
E-mail: [email protected]
Honlap: www.pdsz.hu

II. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja a PDSZ hatályos Alapszabályából levezethető, melynek alapján:
„A PDSZ az oktatással és neveléssel összefüggő valamennyi területen, fenntartótól függetlenül, – különösen a közszolgálati szektorban, a gyermekvédelemben, közművelődésben és a közgyűjteményeknél dolgozók, valamint pedagógusképző felsőoktatási intézmények hallgatói-továbbá más, elsősorban, oktatói, nevelői munkával összefüggő területen dolgozó munkavállaló nyitott szakmai szakszervezete.”

A szakszervezet elsősorban érdekvédelmi feladatokat lát el tagsága számára, melyet adatkezelőként a tagok mint természetes személyek adatai nélkül nem tudná ellátni.

III. KEZELT ADATOK

1. Tagnyilvántartás
a) Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek. A szakszervezet fő céljának elvégzéséhez szükséges, hogy tagjai adatait kezelje.
b) A PDSZ tagja lehet az a természetes személy, aki a szakszervezet belépési nyilatkozatát aláírva elfogadja a PDSZ alapszabályát és szakszervezeti tagdíját az alapszabály szerint fizeti.
c) A kezelt adatok köre:
Név, születési idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím; munkahely neve, címe, telefonszáma, tanított szakja, megye.
d) A belépési nyilatkozat aláírásával a kitöltő kifejezetten hozzájárul az adatai kezeléséhez.
e) A belépési nyilatkozatot papír alapon gyűjtjük, az adatokat a PDSZ ügyviteli alkalmazottja(i) kézzel viszi(k) fel a nyilvántartásba.
f) A PDSZ mint adatkezelő nem köteles megnevezni adatvédelmi tisztségviselőt, az adatokkal járó adminisztratív feladatokat a szervezet ügyviteli dolgozói végzik.
g) A PDSZ Adatkezelési szabályzata kiterjed a szakszervezet regionális irodáiban tárolt adatok kezelésére is.
h) Az adatokat a PDSZ továbbíthatja a nyilvántartó bíróságnak, illetve hatóságoknak, amennyiben ezek az adatszolgáltatások a PDSZ számára kötelezőek.
i) A PDSZ a személyes adatokat kizárólag érdekvédelmi munkájának hatékony és eredményes elvégzéséhez, a tagok képviselete, tagnyilvántartás kiépítése, a tagokkal való kapcsolattartás, tájékoztatás érdekében tartja nyilván.
j) Az érintett a tagnyilvántartásból akkor kerül törlésre, ha tagi jogviszonya megszűnik.
k) Adatkezelő a tag tagsági jogviszonyának megszűnését vagy megszüntetését követően még további 3 évig őrzi a volt tag adatait, s azok csak a jelen pontban meghatározott időtartam lejártával kerülnek megsemmisítésre.

2. Tagdíj nyilvántartása
a) Adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség és jogos érdek.
b) Mivel a szakszervezet érdekvédelmi munkájához szükséges a fizető tagok pontos nyilvántartása, ezért egyéb adatok kezeléséről, tárolásáról is gondoskodnia kell, melyek a következők: befizetési bizonylatok, pénzügyi számviteli dokumentumok, ill. a szakszervezeti tagságból következő adóigazolások.
c) A kezelt adatok köre: név; cím; munkahely (amennyiben megadásra kerül); bankszámlaszám (amennyiben megadásra kerül); tagdíj összege; befizetés időpontja.

3. A kommunikációhoz kötődő adatok
a) Adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.
b) Adatkezelés célja: értesítés küldése a szakszervezet tevékenységéről.
c) A kezelt adatok köre: e-mail cím; név; cím; telefonszám.

4. Nyilvános rendezvényekhez kötődő adatok
a) Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás, amely nem igényel külön írásos dokumentumot, hiszen
az Érintett ráutaló magatartással, a nyilvános rendezvényen való részvételével jelzi azt.
b) Nyilvános rendezvényeken fotó, hangfelvétel, mozgókép készítése, dokumentálása és ezek
publikálása a szervezet nyilvános felületein, valamint a sajtóban az érintettek hozzájárulásával
lehetséges.
c) A kezelt adatok köre: hangfelvétel; fénykép; mozgókép.

IV. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az érintettnek joga van:
a) tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt;
b) arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférjen és a következőket kérje:
– adatainak helyesbítése, törlése, értesítés az adatkezelőtől ennek megtörténtéről;
– jogosult az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről;
c) az adathordozhatósághoz;
d) tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos érdekére hivatkozással kezelik;
e) mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást;
f) a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez. Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400;Fax: +36(1)391-1410

www:http://www.naih.hu

e-mail: [email protected]

g) felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz;
h) az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz;
i) az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz.

V. ADATVÉDELMI INCIDENS

a) Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
b) Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, melyet kérés esetén haladéktalanul a másik fél vagy a felügyeleti hatóság rendelkezésére bocsát.
c) Adatkezelő vállalja, hogy adatvédelmi incidens esetén lefolytatja a szükséges vizsgálatot és annak ismeretében haladéktalanul eleget tesz tájékoztatási kötelezettségének, mind az illetékes felügyeleti hatóság, mind az érintettek irányába.

VI. A NYILVÁNTARTÁS VÉDELME

1.A PDSZ informatikai nyilvántartásainak védelme
A PDSZ az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbiztonság megvalósulásához a következő szükséges intézkedéseket foganatosítja:
a) Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel (valós idejű vírusvédelmi szoftvert alkalmaz).
b) Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelméről, beleértve az elemi károk elleni védelmet.
c) Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a szoftver mind a hardver eszközök tekintetében.
d) Megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatállományok helyreállításához szükségesek, a biztonsági másolatok elkülönített, biztonságos kezelését végrehajtja.

2. A PDSZ papíralapú nyilvántartásainak védelme
a) A PDSZ a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.
b) A PDSZ vezetője, munkavállalói és egyéb, a PDSZ érdekében eljáró személyek az általuk használt vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
c) A PDSZ irodájához kulcsot csak a PDSZ vezetője, munkavállalói és egyéb, a PDSZ érdekében eljáró személyek részére ad.

ZÁRADÉK
a) Jelen szabályzat a honlapon történő közzététellel lép érvénybe.
b) A szabályzat bármely módosítása és kiegészítése kizárólag írásos formában érvényes, amelyről haladéktalanul értesíteni kell az érintetteket.

Budapest, 2018. 05. 25.

Az Alapítvány adószáma: 19297921-1-42